KASUTUSTINGIMUSED »

1. Kassavirtanen.fi-teenust osutab Kassavirtanen Oy (ärinimi: 2803711-2, IP-aadress: www.kassavirtanen.fi). Nendes tingimustes viitab “Kassavirtanen”, “meie” või “meile” Kassavirtanen Oy-le või Kassavirtanen Oy poolt registreeritud lisanimele. Teenuse kasutaja on töövõtja, kes töötab kliendi heaks ja lepib tööülesannete ja hinnakujunduse tingimustes sõltumatult kokku.
2. Kassavirtanen ei turusta ega müü teenuse kasutajate tööd. Kassavirtaneni ja teenuse kasutaja vahel tuleb eraldi kokku leppida müügi edendamise ja turunduse meetmetes.

3. Teenuse kasutuselevõtt eeldab kasutaja loomist kassavirtanen.fi lehel. Kasutaja loomine on tasuta ja ei seo kasutajat millegagi. Kassavirtanen teavitab kasutajakonto toimimisest eraldi meiliga: "Täname registreerimise eest. Nüüd saate teenusesse sisse logida".

4. Kassavirtanen ei vastuta mingil moel oma kasutajate vastutuse või kohustuste eest nende töös. Selles kontekstis hõlmavad vastutus ja kohustused vigu, viivitusi või puudusi, mis ilmnevad kasutaja töö käigus või pärast seda. Teenuse kasutaja peab kokku leppima tööde teostamises iseseisvalt kliendiga. Kui teenuse kasutaja keeldub, ei suuda või muul viisil ei saa oma põhjustatud viga parandada, on Kassavirtanenil õigus parandada vigane töö tulemus ja nõuda teenuse kasutajalt kulud tagasi. Teenuse kasutaja peab tagama, et peamised ja kolmandad isikud on täielikult teadlikud meie seisukohtadest ja kohustuste jaotusest osapoolte vahel.

5. Meie õnnetusjuhtumi-, õigusabikulude- ja vastutuskindlustus katab kõige enam kergettevõtja töökohti. Kasutaja vastutab selle eest, et tema tehtud töö oleks tegevus, mis on kaetud Kassavirtaneni õnnetusjuhtumi-, õigusabikulude- ja vastutuskindlustusega. Kui te pole oma valdkonna suhtes kindel, pöörduge klienditeeninduse poole või pöörduge otse Fennia poole.

Teenuse kasutaja on kindlustatud seadusega ettenähtud kindlustusega. Kassavirtanenil on vastutuskindlustus kuni 1 000 000 eurot, mis vastavalt kindlustuse tingimustele ja selle piires hüvitab põhitegijale või kolmandatele isikutele ja materiaalsele varale töö käigus tekitatud kahju. Teenuse kasutaja vastutab kindlustushüvitise omavastutuse osa maksmise eest. Kindlustus ei kata ebaprofessionaalse töö tekitatud kahju. Kui sektor, kus teenusekasutaja tegutseb, on ametivõimude järelevalve all, esitatakse Kassavirtanenile piisav ja korrektne sertifikaat ning teenuse kasutaja kutseoskuse dokumentatsioon.

6. Kassavirtanen tagab teenuse kasutajate privaatsuse vastavalt "Tietosuojalain (2018/1050)" ja "Sähköisen viestinnän tietosuojalain (516/2004)". Teenuse kasutajal ei ole Kassavirtaneni nimel õigust arvet, krediiti, osamakseid või alltöövõtulepinguid teha. Teenuse kasutaja lepingud tuleb sõlmida selles tähenduses, et Kassavirtanen on haldusettevõte ja teenuse kasutaja vastutab oma lepinguliste kohustuste eest. Haldusettevõtte ärinime ei tohi kasutada mitte-käibemaksukohustuslike ostude puhul ELis või väljaspool seda.

7. Maksmisega seoses võetakse tasumisel märgitud teenustasu. Teenustasu on progresseeruv ja sõltub teenuse kasutaja koguarvest. Teenustasu on protsent ja arvutatakse arve käibemaksuvabast hinnast. Teenustasul eraldi miinimumhinda ei ole.
Kiirpalga teenustasu on 2,5% (+ KM 24%), mis lisandub tavapärasele teenustasule. 

Veebisaidil märgitud teenustasu võetakse tasutud maksete eest. Teenustasu on progressiivne ja sõltub teenuse kasutaja koguarvest. Teenustasu on protsent ja see arvutatakse arvelduse käibemaksuvaba hinna alusel. Teenustasu kohta eraldi miinimumhind puudub. Kiirpalga teenustasu on 2,5%, mis tuleb tasuda lisaks tavalisele teenustasule. Kiirpalk on arve-spetsiifiline ja peate oma arveldusvormilt valima eraldi kiirmakse. Kiire tasumise aeg sõltub arve kontrollimisest. Kiirpalga kasutaja saab palga oma pangakontole samal päeval, kui arve saab ptööandjalt kinnituse. Lisaks peab arve olema vaidlustamata ja arve põhisumma ei tohi sisaldada krediidi tunnuseid. Kiirmakse õigsust kinnitatakse otse tööandjaga, kui kasutaja ei ole esitanud arve kirjalikku kinnitust. Kiirpalga kasutajal võib olla avatud arveid korraga kuni 4000 eurot

8. Teenuse kasutaja peab esitama Kassavirtanenile palga maksmiseks maksukaardi. Maksekaart tuleb esitada enne esimest makset. Kliendiga lepingu allkirjastamine on võimalik enne maksukaardi esitamist. Kui maksukaarti ei tarnita enne esimest palka, siis kasutame maksu kinnipidamist 60%.

9. Kassavirtanen tasub teenuse kasutajale põhiosa makse laekumisel Kassavirtaneni pangakontole või eraldi kokkuleppel. Palka makstakse välja, kui Kassavirtanenile on nõuetekohaselt esitatud kogu vajalik teave (kviitungid, reisikulud, infoandmed jne).

Teenuse kasutaja töötasu määratakse arve käibemaksuvaba summa alusel. Arvel olevast käibemaksuvabast summast arvatakse maha teenustasu, kohustuslikud tööandja kulud ja teenuse kasutaja isiklik omavastutus. Käsundi alusel makstavad töötasud ja kulud on nii kokkuleppelised kui ka ühekordsed, sh puhkusehüvitis.

Lisaks palgamaksmisele on kasutajale tagatud elektrooniline palgatäpsustus. Samuti on kasutajal õigus nõudmisel saada palgatõend. Lisaks ei pea teenuse kasutaja tegema eraldi deklaratsioone ega eraldi väljamakseid teistele osapooltele.

10. Teenuse kasutaja on kohustatud järgima ohutusnõudeid. Tööga seotud maksuvabad toetused ja päevarahad hüvitatakse vastavate kviitungite vastu. Kulusid saab tasuda pendelrände, (v.a. sõit kodu ja töö vahel) oma auto kasutamise ja tööga seotud materjalikulude eest.

Teenuse kasutaja on kohustatud järgima ohutusnõudeid. Tööga seotud maksuvabastused ja päevarahad hüvitatakse asjakohaste tulude alusel. Kulusid võib maksta oma auto ja tööga seotud materjalikulude eest (va kodu ja töö vahelised reisid). Teenuse kasutaja ei saa Kassavirtaneni kaudu põhivara ostu maha arvata, vastasel juhul kantakse meile üle raamatupidamisomand. Eespool nimetatud ostud tuleb maha arvata teenuse kasutaja isiklikust maksustamise käigus. Teenuse kasutaja vastutab ka selle eest, et teatatud maksuvaba kulutused ja muud kulud oleksid õiged ja mitte rohkem kui kaks kuud vanad (kulude kviitungid tuleb esitada originaalina hiljemalt makse sooritamisel). Kassavirtanen jätab endale õiguse mitte aktsepteerida kulutaotlusi.

11. Teenuse kasutaja on kohustatud kliendiga kokku leppima töö ja hindade osas. Kassavirtanen soovitab kirjaliku töölepingu sõlmimist, mis näitab vähemalt töö minimaalset sisu. Kasutaja peab kindlaks määrama oma töö kogumaksumuse nii, et brutopalk ei oleks madalam tööstusharus kehtivast töölepingust. Töötasu ei tohi olla madalam kui tööstusharu miinimumpalga eeskirjad, sealhulgas maksuvabade hüvitiste maksmine. Kassavirtanen jätab endale õiguse mitte maksta, kui on kahtlus ülaltoodud reeglite rikkumise korral.

12. Lisaks:

Teenuse kasutaja peab järgima Soomes kehtivaid õigusakte.

Teenuse kasutaja peab järgima tööohutuseeskirju ning on kohustatud enne tööle asumist tutvuma edaspidise töö ohtude ja häiringutega ning sellega seotud tööohutusmeetmetega. Teenuse kasutaja peab tagama, et tal on tööks vajalikud õiged ja ajakohased kaitsevahendid. Teenuse kasutaja vastutab ka nende tööriistade kasutamise eest. 

Ametiasutuse järelevalve teostamisel peab teenuse kasutaja oma kvalifikatsiooni tõendama vastavate dokumentidega. Kui töö nõuab eraldi litsentse, vastutab teenuse kasutaja töö tegemiseks nõuetekohaste ja ajakohaste lubade olemasolu eest. Volitatavad tööload tuleb eelnevalt Kassavirtaneniga kooskõlastada. Nende tingimuste rikkumisel ei ole teenuse kasutajal õigust saada hüvitist Kassavirtanen Oy kehtiva vastutuskindlustuse kaudu.

Teenuse kasutaja vastutab isiklikult kogu tema esitatud teabe õigsuse eest. See kehtib muu hulgas arvelduse vormis esitatava teabe ja maksuvabade kulude ja muude kulude deklaratsiooni kohta. Kassavirtanen ei taga mingil juhul töövõtja tehtud tööd ega vastuta kahjude eest, mis tulenevad "Tuotevastuulain (649/1990)". Nii maksustamise kui ka raamatupidamise seisukohast on kergettevõtja identifitseeritud Kassavirtanen Oy töötajaks. Teistes aspektides, näiteks tööõiguses, võib töötaja õiguslik seisund erineda. Töötushüvitiste puhul võib kerget ettevõtjat liigitada ettevõtjaks. Pensionikindlustuse eest vastutab töötaja YEL-kindlustuse ülevõtmise eest. Teenuse kasutaja vastutab YEL-kindlustuse sõlmimise eest, kuni see on seaduses ja määruses nõutud. Kassavirtanenil on õigus võtta YEL-kindlustus teenuse kasutaja eest ilma kasutaja loata. Kassavirtanen võimaldab kasutajal teenuse kaudu YEL-kindlustust sõlmida. Kui kasutaja kasutab YEL-i kindlustust meie arveldusteenuse kaudu, annab ta meile loa hoolitseda ja hallata nende YEL-kindlustust.