KASUTUSTINGIMUSED »

 1. Kassavirtanen.fi-palvelun tuottaa Kassavirtanen Oy (y-tunnus 2803711-2, IP-osoite: www.kassavirtanen.fi). Hallintoyrityksellä tarkoitetaan Kassavirtanen Oy:tä tai Kassavirtanen Oy:n rekisteröimää aputoiminimeä. Palvelun käyttäjällä tarkoitetaan työn suorittajaa, joka sopii itsenäisesti toimeksiantajansa kanssa työtehtävistä sekä hinnoittelusta.

 2. Kassavirtanen ei turusta ega müü teenuse kasutajate tööd. Kassavirtaneni ja teenuse kasutaja vahel tuleb eraldi kokku leppida müügi edendamise ja turunduse meetmetes.

 3. Teenuse kasutuselevõtt eeldab kasutaja loomist kassavirtanen.fi lehel. Kasutaja loomine on tasuta ja ei seo kasutajat millegagi. Kassavirtanen teavitab kasutajakonto toimimisest eraldi meiliga: "Täname registreerimise eest. Nüüd saate teenusesse sisse logida".

 4. Kassavirtanen ei vastuta mingil moel oma kasutajate vastutuse või kohustuste eest nende töös. Selles kontekstis hõlmavad vastutus ja kohustused vigu, viivitusi või puudusi, mis ilmnevad kasutaja töö käigus või pärast seda. Teenuse kasutaja peab kokku leppima tööde teostamises iseseisvalt kliendiga. Kui teenuse kasutaja keeldub, ei suuda või muul viisil ei saa oma põhjustatud viga parandada, on Kassavirtanenil õigus parandada vigane töö tulemus ja nõuda teenuse kasutajalt kulud tagasi. Teenuse kasutaja peab tagama, et peamised ja kolmandad isikud on täielikult teadlikud meie seisukohtadest ja kohustuste jaotusest osapoolte vahel.

 5. Palvelun käyttäjä on vakuutettu lakisääteisillä vakuutuksillaHallintoyrityksen kautta laskutettavaa työtä tehdessä ja tähän liittyvillä matkoilla.Vakuutuksiin kuuluu tapaturma-, oikeusturva-ja vastuuvakuutus.Tapaturma-, oikeusturva-ja vastuuvakuutuksemme kattavat yleisimmät kevytyrittäjän työt. Käyttäjä vastaa itse siitä, että hänen tekemänsä työ on Kassavirtasen tapaturma-, oikeusturva-ja vastuuvakuutuksen kattamaa toimintaa.

  Hallintoyritys tarjoaavakuutukset yhdessä Keskinäisen Vakuutusyhtiö Fennian kanssa.Palvelun käyttäjäon vastuussa vakuutuskorvauksen omavastuuosuuden suorittamisesta. Vakuutus ei korvaa epäammattimaisesta työnteosta aiheutuneita vahinkoja. Jos ammattialaa, jolla palvelun käyttäjä toimii,valvotaan viranomaisten toimesta, on Hallintoyritykselle toimitettava riittävät ja oikeat todistukset sekä dokumentit palvelun käyttäjän ammatillisesta pätevyydestä.

 6. Hallintoyritys huolehtii palvelun käyttäjien tietosuojasta tietosuojalain (2018/1050) sekä sähköisen viestinnän tietosuojalain (516/2004) mukaisesti. Palvelun käyttäjällä ei ole oikeutta tehdä ostoja laskulla, luotto-, osamaksu-, tai alihankintasopimuksia Hallintoyrityksen nimissä. Palvelun käyttäjän sopimukset on tehtävä siinä mielessä, että Hallintoyritys on hallinnollinen yritys ja palvelun käyttäjätvastaavat itse sopimusvelvoitteistaan. Hallintoyrityksen yritystunnusta ei saa käyttää arvonlisäverottomiin hankintoihin EU:n alueella tai sen ulkopuolella.

 7. Hallintoyrityksen nettisivuilla ilmoittama ja voimassaoleva palvelumaksu peritään palkanmaksun yhteydessä. Palvelumaksu on progressiivinen ja riippuvainen palvelun käyttäjän kokonaislaskutuksesta. Palvelumaksu on prosentuaalinen ja se lasketaan laskutuksen arvonlisäverottomasta hinnasta.Palvelumaksulle ei ole määritelty erillistä vähimmäishintaa.

  Pikapalkan palvelumaksu on 2,5 %(+ ALV 24%), joka veloitetaan normaalin palvelumaksun lisäksi. Pikapalkka on laskukohtainen, ja sen käyttöönottamiseksi on valittava laskutuslomakkeesta erillinen Pikapalkka -vaihtoehto. Pikapalkka on riippuvainen laskun oikeellisuuden vahvistamisesta. Pikapalkan käyttäjä saa palkkansa pankkitililleen jopasamana päivänä8riippuen pankkien välisistä yhteyksistä),kun vahvistus laskun oikeellisuudesta on saatu toimeksiantajalta, eli laskun oikeellisuus pystytään vahvistamaan, se on riidaton, lopullinen ja laskun saajalla ei ole luottohäiriömerkintöjä. Pikapalkan oikeellisuus vahvistetaan suoraan toimeksiantajalta, ellei käyttäjä ole välittänyt laskusta kirjallista vahvistusta. Pikapalkkoja voi olla avoinna vain yksi kerrallaan. Laskun loppusumma voi olla korkeintaan 4000e.

 8. Teenuse kasutaja peab esitama Kassavirtanenile palga maksmiseks maksukaardi. Maksekaart tuleb esitada enne esimest makset. Kliendiga lepingu allkirjastamine on võimalik enne maksukaardi esitamist. Kui maksukaarti ei tarnita enne esimest palka, siis kasutame maksu kinnipidamist 60%.

 9. Hallintoyritys maksaa palkan palvelun käyttäjälle, kun toimeksiantajan maksusuoritus on saapunut Hallintoyrityksen tilille tai erillisen sopimuksen mukaan. Palkka maksetaan, kunkaikki tarvittavat tiedot (kuitit, matkalaskut, riittävät omat tiedot,yms) on asianmukaisesti toimitettu Hallintoyritykselle.

  Palvelun käyttäjän palkka määräytyy laskutuksen arvonlisäverottoman summan perusteella. Laskutetusta arvonlisäverottomasta summasta vähennetään Hallintoyrityksen palvelumaksu, lakisääteiset työnantajakulut sekä palvelun käyttäjän henkilökohtainen ennakonpidätys. Maksettavat palkat ja kulukorvaukset ovat toimeksiannon mukaisesti sovittuja sekä kertakaikkisia,sisältäen lomakorvaukset.

  Palkanmaksun ohessa käyttäjälle toimitetaan sähköinen palkkaerittely. Käyttäjällä on myös oikeus saada pyynnöstään palkkatodistus. Lisäksi todetaan, että palvelun käyttäjän ei tarvitse erikseen tehdä palkastaan ilmoituksia tai erillisiä maksuja muille tahoille.

 10. Palvelun käyttäjä on velvollinen noudattamaan työsuojelumääräyksiä. Työhön liittyvät verovapaat kulukorvaukset ja päivärahat korvataan asianmukaisia kuitteja vastaan. Kulukorvauksia voidaan maksaa työmatkoista, (poissulkien kodin ja työpaikan välinen matka) oman auton käytöstä sekä työhön liittyvistä materiaalikuluista.

  Käyttöomaisuushankintoja palvelun käyttäjän ei ole mahdollista vähentää Hallintoyrityksen kautta, sillä muuten kirjanpidollinen omistusoikeus siirtyy Hallintoyritykselle. Edellä mainitun kaltaiset hankinnat on vähennettävä palvelun käyttäjän henkilökohtaisessa verotuksessa. Palvelun käyttäjä on lisäksi vastuussa siitä, että ilmoitetut verottomat kulukorvaukset sekä muut kulut ovat oikeellisia ja enintään kaksi kuukautta vanhoja (kulukuitit on toimitettava alkuperäisinä viimeistään maksun yhteydessä). Hallintoyritys pidättää oikeuden olla hyväksymättä kulukuitteja.

 11. Palvelun käyttäjä on velvollinen sopimaan työsuorituksista sekä hinnoista toimeksiantajansa kanssa. Hallintoyritys suosittelee erillisen sopimuspohjantai työsopimuksentekoa, josta käyvät ilmi vähintään työsuoritteen vähimmäissisältö. Käyttäjän on määriteltävä kokonaislaskutushintansa siten, ettei siitä määräytyvä bruttopalkka alita alan voimassaolevan työsopimuksen määräämää ansiota. Ansiot eivät saa alittaa alan minimipalkkasäädöksiä, kun mukaan otetaan kustannusten verovapaiden korvausten maksaminen. Hallintoyritys pidättää oikeuden olla maksamatta toimeksiantoa, jos edellä mainittujensääntöjen rikkomusta on aiheellista epäillä.

 12. Lisaks:

  Palvelun käyttäjän tulee noudattaa Suomessa voimassa olevaa lainsäädäntöä.

  Palvelun käyttäjän on noudatettava työturvallisuusmääräyksiä, ja hän on velvollinen perehtymään tulevan työn vaara-ja haittatekijöihin sekä niihin liittyviin työsuojelutoimenpiteisiin ennen työn aloittamista. Palvelun käyttäjän on huolehdittava siitä, että hänellä on työn tekoon tarvittavat oikeat ja ajantasaiset suojavälineet. Palvelun käyttäjä myös vastaa näiden välineiden käytöstä.

  Ammattialaa valvottaessa viranomaisten toimesta, on palvelun käyttäjän todistettava pätevyytensä asianmukaisin dokumentein. Jos työsuoritus vaatii erillisiä lupia, on palvelun käyttäjä vastuussa siitä, että hänellä on asianmukaiset ja ajantasaiset luvat työn suorittamiseen. Luvanvaraiset työsuoritteet on hyväksyttävä Hallintoyrityksen kanssa etukäteen. Mikäli näitä ehtoja rikotaan, palvelun käyttäjä ei ole oikeutettu saamaan korvauksia Kassavirtanen Oy:n voimassa olevan vastuuvakuutuksenkautta.

  Palvelun käyttäjä on henkilökohtaisesti vastuussa kaikkien toimittamiensa tietojen oikeellisuudesta. Tämä koskee muun muassa laskutuslomakkeelle annettavia tietoja sekä verottomien kulukorvausten ja muiden kulujen ilmoittamista. Hallintoyritys ei missään tilanteessa anna takuuta työnsuorittajan tekemästä työstä, eikä myöskään suorita vahingonkorvauksia tuotevastuulain (649/1990) perusteella. Verotuksellisesti sekä kirjanpitovelvollisuuden kannalta työnsuorittaja todetaan Hallintoyrityksen työntekijäksi. Muissa suhteissa, kuten työoikeudellisesti tarkasteltuna, työnsuorittajan oikeudellinen asema saattaa kuitenkin poiketa siitä. Työttömyyskorvausten osalta työnsuorittaja voidaan luokitella yrittäjäksi. Eläkevakuuttamisen osalta työntekijä on itse vastuussa YEL-vakuutuksen ottamisesta.Hallintoyritys mahdollistaa YEL-vakuutuksen ottamisen palvelun kauttayhteistyössä eläkevakuutusyhtiö Varman kanssa.