KASUTUSTINGIMUSED »

 1. Kassavirtanen.fi-teenust osutab Kassavirtanen Oy (ärinimi: 2803711-2, IP-aadress: www.kassavirtanen.fi). Nendes tingimustes viitab “Kassavirtanen”, “meie” või “meile” Kassavirtanen Oy-le või Kassavirtanen Oy poolt registreeritud lisanimele. Teenuse kasutaja on töövõtja, kes töötab kliendi heaks ja lepib tööülesannete ja hinnakujunduse tingimustes sõltumatult kokku.
 2. Kassavirtanen ei turusta ega müü teenuse kasutajate tööd ilma Kassavirtaneni ja teenuse kasutaja vahelise eraldi kokkuleppeta. Teenuse kasutaja vastutab oma töö müügi ja turustamise eest.
 3. Teenuse kasutamiseks on vaja kasutajal Interneti-brauserit või sobivat mobiili koos Interneti ja vajalike telekommunikatsiooniühendustega ning kasutaja loomist kassavirtanen.fi lehel. Kasutaja loomine on tasuta ja ei seo kasutajat millegagi. Kassavirtanen teavitab kasutajakonto toimimisest eraldi meiliga: "Täname registreerimise eest. Nüüd saate teenusesse sisse logida".
 4. Kassavirtanen ei vastuta mingil moel oma kasutajate vastutuse või kohustuste eest nende töös. Selles kontekstis hõlmavad vastutus ja kohustused vigu, viivitusi või puudusi, mis ilmnevad kasutaja töö käigus või pärast seda. Teenuse kasutaja peab kokku leppima tööde teostamises iseseisvalt kliendiga. Kui teenuse kasutaja keeldub, ei suuda või muul viisil ei saa oma põhjustatud viga parandada, on Kassavirtanenil õigus parandada vigane töö tulemus ja nõuda teenuse kasutajalt kulud tagasi. Teenuse kasutaja peab tagama, et peamised ja kolmandad isikud on täielikult teadlikud meie seisukohtadest ja kohustuste jaotusest osapoolte vahel.
 5. Teenuse kasutaja on kindlustatud seadusega ettenähtud kindlustusega. Kassavirtanenil on vastutus js õnnetusjuhtumikindlustus kuni 1 000 000 eurot, mis vastavalt kindlustuse tingimustele ja selle piires hüvitab põhitegijale või kolmandatele isikutele ja materiaalsele varale töö käigus tekitatud kahju. Teenuse kasutaja vastutab kindlustushüvitise omavastutuse osa maksmise eest. Kindlustus ei kata ebaprofessionaalse töö tekitatud kahju. Kui sektor, kus teenusekasutaja tegutseb, on ametivõimude järelevalve all, esitatakse Kassavirtanenile piisav ja korrektne sertifikaat ning teenuse kasutaja kutseoskuse dokumentatsioon.
 6. Kassavirtanen tagab teenuse kasutajate privaatsuse vastavalt "Tietosuojalain (2018/1050)" ja "Sähköisen viestinnän tietosuojalain (516/2004)". Teenuse kasutajal ei ole Kassavirtaneni nimel õigust arvet, krediiti, osamakseid või alltöövõtulepinguid teha. Teenuse kasutaja lepingud tuleb sõlmida selles tähenduses, et Kassavirtanen on haldusettevõte ja teenuse kasutaja vastutab oma lepinguliste kohustuste eest. Haldusettevõtte ärinime ei tohi kasutada mitte-käibemaksukohustuslike ostude puhul ELis või väljaspool seda.
 7. Veebisaidil märgitud teenustasu võetakse tasutud maksete eest. Teenustasu on progressiivne ja sõltub teenuse kasutaja koguarvest. Teenustasu on protsent ja see arvutatakse arvelduse käibemaksuvaba hinna alusel. Teenustasu kohta eraldi miinimumhind puudub. Kiirpalga teenustasu on 2,5%, mis tuleb tasuda lisaks tavalisele teenustasule. Kiirpalk on arve-spetsiifiline ja peate oma arveldusvormilt valima eraldi kiirmakse. Kiire tasumise aeg sõltub arve kontrollimisest. Kiirpalga kasutaja saab palga oma pangakontole samal päeval, kui arve saab ptööandjalt kinnituse. Lisaks peab arve olema vaidlustamata ja arve põhisumma ei tohi sisaldada krediidi tunnuseid. Kiirmakse õigsust kinnitatakse otse tööandjaga, kui kasutaja ei ole esitanud arve kirjalikku kinnitust. Kiirpalga kasutajal võib olla avatud arveid korraga kuni 4000 eurot
 8. Teenuse kasutaja peab esitama Kassavirtanenile palga maksmiseks maksukaardi. Maksekaart tuleb esitada enne esimest makset. Kliendiga lepingu allkirjastamine on võimalik enne maksukaardi esitamist. Kui maksukaarti ei tarnita enne esimest palka, siis kasutame maksu kinnipidamist 60%.
 9. Kassavirtanen maksab teenuse kasutajale, kui tööandjate makse on saabunud Kassavirtaneni pangakontole või eraldi lepinguga. Palka makstakse siis, kui kogu vajalik teave (kviitungid, reisikulud, info, tasu jaotamine jne) on meile nõuetekohaselt esitatud. Vajadusel võib Kassavirtanen puuduoleva teabe saamiseks pöörduda teenuse kasutaja poole. Teenuse kasutaja tasu määratakse arve alusel ilma käibemaksuta. Arvelt esitatud käibemaksuvaba summat vähendatakse Kassavirtaneni teenustasu, tööandja kulude, vabatahtliku õnnetusjuhtumikindlustuse ja kasutaja isiklike kinnipeetavate maksude võrra.
 10. Teenuse kasutaja on kohustatud järgima ohutusnõudeid. Tööga seotud maksuvabastused ja päevarahad hüvitatakse asjakohaste tulude alusel. Kulusid võib maksta oma auto ja tööga seotud materjalikulude eest (va kodu ja töö vahelised reisid). Teenuse kasutaja ei saa Kassavirtaneni kaudu põhivara ostu maha arvata, vastasel juhul kantakse meile üle raamatupidamisomand. Eespool nimetatud ostud tuleb maha arvata teenuse kasutaja isiklikust maksustamise käigus. Teenuse kasutaja vastutab ka selle eest, et teatatud maksuvaba kulutused ja muud kulud oleksid õiged ja mitte rohkem kui kaks kuud vanad (kulude kviitungid tuleb esitada originaalina hiljemalt makse sooritamisel). Kassavirtanen jätab endale õiguse mitte aktsepteerida kulutaotlusi.
 11. Teenuse kasutaja on kohustatud kliendiga kokku leppima töö ja hindade osas. Kassavirtanen soovitab kirjaliku töölepingu sõlmimist, mis näitab vähemalt töö minimaalset sisu. Kasutaja peab kindlaks määrama oma töö kogumaksumuse nii, et brutopalk ei oleks madalam tööstusharus kehtivast töölepingust. Töötasu ei tohi olla madalam kui tööstusharu miinimumpalga eeskirjad, sealhulgas maksuvabade hüvitiste maksmine. Kassavirtanen jätab endale õiguse mitte maksta, kui on kahtlus ülaltoodud reeglite rikkumise korral.
 12. Lisaks:
  Teenuse kasutaja peab järgima Soomes kehtivaid õigusakte. Teenuse kasutaja peab järgima tööohutuseeskirju ning on kohustatud enne töö alustamist tutvuma tulevase töö ja sellega seotud tööohutusmeetmetega. Teenuse kasutaja peab tagama, et tal on tööks vajalikud õiged ja ajakohased kaitsevahendid. Teenuse kasutaja vastutab ka nende vahendite kasutamise eest. Ametiasutuste järelevalve all peab teenuse kasutaja tõendama oma kvalifikatsiooni asjakohaste dokumentidega. Kui töö nõuab eraldi litsentse, vastutab teenuse kasutaja õigete ja ajakohaste õiguste olemasolu eest. Autoriseerimisele kuuluvad tööload tuleb eelnevalt kooskõlastada Kassavirtaneniga. Kui neid tingimusi rikutakse, ei ole teenuse kasutajal õigust saada hüvitist Kassavirtanen Oy jooksva vastutuskindlustuse kaudu.
  Teenuse kasutaja vastutab isiklikult kogu tema esitatud teabe õigsuse eest. See kehtib muu hulgas arvelduse vormis esitatava teabe ja maksuvabade kulude ja muude kulude deklaratsiooni kohta. Kassavirtanen ei taga mingil juhul töövõtja tehtud tööd ega vastuta kahjude eest, mis tulenevad "Tuotevastuulain (649/1990)". Nii maksustamise kui ka raamatupidamise seisukohast on kergettevõtja identifitseeritud Kassavirtanen Oy töötajaks. Teistes aspektides, näiteks tööõiguses, võib töötaja õiguslik seisund erineda. Töötushüvitiste puhul võib kerget ettevõtjat liigitada ettevõtjaks. Pensionikindlustuse eest vastutab töötaja YEL-kindlustuse ülevõtmise eest. Teenuse kasutaja vastutab YEL-kindlustuse sõlmimise eest, kuni see on seaduses ja määruses nõutud. Kassavirtanenil on õigus võtta YEL-kindlustus teenuse kasutaja eest ilma kasutaja loata. Kassavirtanen võimaldab kasutajal teenuse kaudu YEL-kindlustust sõlmida. Kui kasutaja kasutab YEL-i kindlustust meie arveldusteenuse kaudu, annab ta meile loa hoolitseda ja hallata nende YEL-kindlustust.