PALVELUN KÄYTTÖEHDOT»

 1. Kassavirtanen.fi- palvelun tuottaa Kassavirtanen Oy (y-tunnus 2803711-2, IP-osoite: www.kassavirtanen.fi). Hallintoyrityksellä tarkoitetaan Kassavirtanen Oy:tä tai Kassavirtanen Oy:n rekisteröimää aputoiminimeä. Palvelun käyttäjällä tarkoitetaan työn suorittajaa, joka sopii itsenäisesti toimeksiantajansa kanssa työtehtävistä sekä hinnoittelusta.
 2. Hallintoyritys ei markkinoi tai myy palvelun käyttäjien palveluita ilman erillistä sopimusta osapuolten välillä. Palvelun käyttäjä vastaa pääosin itse oman työnsä myynnistä ja markkinoinnista.
 3. Palvelun käyttöönotto edellyttää käyttäjältä ensisijaisesti internet-selainta tai soveltuvaa mobiilisovellusta sekä tarvittavia tietoliikenneyhteyksiä ja tunnusten luomista kassavirtanen.fi -sivulle. Tunnusten luominen on maksutonta eikä sido käyttäjää mihinkään. Hallintoyritys vahvistaa tunnusten toimivuuden palvelun käyttäjälle erillisellä ilmoituksella: ”Kiitos rekisteröitymisestä. Voit nyt kirjautua sisään palveluun” sivun alareunassa olevalla ilmoituksella.
 4. Hallintoyritys ei ole miltään osin vastuussa käyttäjiensä työsuoritteisiin liittyvistä vastuista tai velvoitteista. Vastuut ja velvoitteet käsittävät tässä yhteydessä käyttäjän työsuoritteen aikana tai sen jälkeen ilmeneviä virheitä, viivästyksiä tai puutteita. Palvelun käyttäjän tulee sopia työsuoritusta koskevat erimielisyydet itsenäisesti toimeksiantajansa kanssa. Mikäli palvelun käyttäjä ei suostu, pysty tai muuten kykene korjaamaan aiheuttamaansa virhettä, on Hallintoyrityksellä oikeus korjauttaa virheellinen työsuorite ja periä siitä aiheutuvat kustannukset palvelun käyttäjältä. Palvelun käyttäjän on huolehdittava siitä, että toimeksiantaja sekä mahdolliset muut kolmannet osapuolet ovat täysin tietoisia Hallintoyrityksen asemasta sekä vastuiden jakautumisesta osapuolten välillä.
 5. Palvelun käyttäjä on vakuutettu lakisääteisillä tapaturma- ja vastuuvakuutuksilla, jos hän on ne erikseen valinnut itselleen lisäpalveluna. Hallintoyrityksen voimassa oleva vakuutus kattaa vakuutusehtojen mukaiset vahingot tarvittaessa 1.000.000 euroon asti toimeksiantajalle tai kolmansille osapuolille. Näitä voivat olla muun muassa työn aikana tapahtuneet henkilö- ja esinevahingot. Tapaturma- ja vastuuvakuutuksemme kattavat yleisimmät kevytyrittäjän työt. Käyttäjä vastaa itse siitä, että hänen tekemänsä työ on Kassavirtasen tapaturma- ja vastuuvakuutuksen kattamaa toimintaa. Jos olet epävarma omasta alastasi, ole yhteydessä asiakaspalveluun. Palvelun käyttäjä on vastuussa vakuutuskorvauksen omavastuuosuuden suorittamisesta. Vakuutus ei korvaa epäammattimaisesta työnteosta aiheutuneita vahinkoja. Jos ammattialaa, jolla palvelun käyttäjä toimii, valvotaan viranomaisten toimesta, on Hallintoyritykselle toimitettava riittävät ja oikeat todistukset sekä dokumentit palvelun käyttäjän ammatillisesta pätevyydestä.
 6. Hallintoyritys huolehtii palvelun käyttäjien tietosuojasta tietosuojalain (2018/1050) sekä sähköisen viestinnän tietosuojalain (516/2004) mukaisesti. Palvelun käyttäjällä ei ole oikeutta tehdä ostoja laskulla, luotto-, osamaksu-, tai alihankintasopimuksia Hallintoyrityksen nimissä. Palvelun käyttäjän sopimukset on tehtävä siinä mielessä, että Hallintoyritys on hallinnollinen yritys ja palvelun käyttäjä vastaavat itse sopimusvelvoitteistaan. Hallintoyrityksen yritystunnusta ei saa käyttää arvonlisäverottomiin hankintoihin EU:n alueella tai sen ulkopuolella.
 7. Hallintoyrityksen nettisivuilla ilmoittama ja voimassa oleva palvelumaksu peritään palkanmaksun yhteydessä. Palvelumaksu on prosentuaalinen ja se lasketaan laskutuksen arvonlisäverottomasta hinnasta. Palvelumaksulle ei ole määritelty erillistä vähimmäishintaa. Pikapalkan palvelumaksu on 2,5 %, joka veloitetaan normaalin voimassa olevan palvelumaksun lisäksi. Pikapalkka on laskukohtainen, ja sen käyttöönottamiseksi on valittava laskutuslomakkeesta erillinen Pikapalkka -vaihtoehto. Pikapalkka on riippuvainen laskun oikeellisuuden vahvistamisesta. Pikapalkan käyttäjä saa palkkansa pankkitililleen jo samana päivänä, kun vahvistus laskun oikeellisuudesta on saatu toimeksiantajalta, eli laskun oikeellisuus pystytään vahvistamaan, se on riidaton, lopullinen ja laskun saajalla ei ole luottohäiriömerkintöjä. Pikapalkan oikeellisuus vahvistetaan suoraan toimeksiantajalta, ellei käyttäjä ole välittänyt laskusta kirjallista vahvistusta. Pikapalkan käyttäjällä voi olla avoimia laskuja yhtäaikaisesti 4000 euroon saakka.
 8. Palvelun käyttäjän on toimitettava Hallintoyritykselle verokortti tulevaa palkanmaksua varten. Verokortti tulee toimittaa mielellään ennen ensimmäistä palkanmaksua. Laskutusmääräys asiakkaalle on mahdollista tehdä ennen verokortin toimittamista. Mikäli verokorttia ei toimiteta ennen ensimmäistä palkanmaksua, tehdään ennakonpidätys 60 % mukaisesti.
 9. Hallintoyritys maksaa palkan palvelun käyttäjälle, kun toimeksiantajan maksusuoritus on saapunut Hallintoyrityksen tilille tai erillisen sopimuksen mukaan. Palkka maksetaan, kun kaikki palkanmaksuun tarvittavat tiedot on asianmukaisesti toimitettu Hallintoyritykselle. Tarvittaessa Hallintoyritys voi olla yhteydessä palvelun käyttäjään puuttuvista tiedoista. Palvelun käyttäjän palkka määräytyy laskutuksen arvonlisäverottoman summan perusteella. Laskutetusta arvonlisäverottomasta summasta vähennetään Hallintoyrityksen palvelumaksu, vapaaehtoinen tapaturmavakuutusmaksu, lakisääteiset työnantajakulut sekä palvelun käyttäjän henkilökohtainen ennakonpidätys. Maksettavat palkat ja kulukorvaukset ovat toimeksiannon mukaisesti sovittuja sekä kertakaikkisia, sisältäen myös lomakorvaukset. Palkanmaksun ohessa käyttäjälle toimitetaan sähköinen palkkaerittely. Käyttäjällä on myös oikeus saada pyynnöstään erillinen palkkatodistus. Lisäksi todetaan, että palvelun käyttäjän ei tarvitse erikseen tehdä palkastaan ilmoituksia tai erillisiä maksuja muille tahoille, sillä Kassavirtanen huolehtii niistä palvelun käyttäjän puolesta.
 10. Palvelun käyttäjä on velvollinen noudattamaan työsuojelumääräyksiä. Työhön liittyvät verovapaat kulukorvaukset ja päivärahat korvataan asianmukaisia kuitteja vastaan. Kulukorvauksia voidaan maksaa työmatkoista, (poissulkien kodin ja työpaikan välinen matka) oman auton käytöstä sekä työhön liittyvistä materiaalikuluista. Käyttöomaisuushankintoja palvelun käyttäjän ei ole mahdollista vähentää Hallintoyrityksen kautta, sillä muuten kirjanpidollinen omistusoikeus siirtyy suoraan Hallintoyritykselle. Edellä mainitun kaltaiset hankinnat on vähennettävä palvelun käyttäjän henkilökohtaisessa verotuksessa. Palvelun käyttäjä on lisäksi vastuussa siitä, että ilmoitetut verottomat kulukorvaukset sekä muut kulut ovat oikeellisia ja enintään kaksi kuukautta vanhoja (kulukuitit on toimitettava alkuperäisinä viimeistään maksun yhteydessä). Hallintoyritys pidättää oikeuden olla hyväksymättä kulukuitteja.
 11. Palvelun käyttäjä on velvollinen sopimaan työsuorituksista sekä hinnoista toimeksiantajansa kanssa. Hallintoyritys suosittelee kirjallisen työsopimuksen tekoa, josta käyvät ilmi vähintään työsuoritteen vähimmäissisältö. Käyttäjän on määriteltävä kokonaislaskutushintansa siten, ettei siitä määräytyvä bruttopalkka alita alan voimassaolevan työsopimuksen määräämää ansiota. Ansiot eivät saa alittaa alan minimipalkkasäädöksiä, kun mukaan otetaan kustannusten verovapaiden korvausten maksaminen. Hallintoyritys pidättää oikeuden olla maksamatta toimeksiantoa, jos edellä mainittujen sääntöjen rikkomusta on aiheellista epäillä.
 12. Lisäksi todetaan:
  Palvelun käyttäjän tulee noudattaa Suomessa voimassa olevaa lainsäädäntöä. Palvelun käyttäjän on noudatettava työturvallisuusmääräyksiä, ja hän on velvollinen perehtymään tulevan työn vaara- ja haittatekijöihin sekä niihin liittyviin työsuojelutoimenpiteisiin ennen työn aloittamista. Palvelun käyttäjän on huolehdittava siitä, että hänellä on työn tekoon tarvittavat oikeat ja ajantasaiset suojavälineet. Palvelun käyttäjä myös vastaa näiden välineiden käytöstä. Ammattialaa valvottaessa viranomaisten toimesta, on palvelun käyttäjän todistettava pätevyytensä asianmukaisin dokumentein. Jos työsuoritus vaatii erillisiä lupia, on palvelun käyttäjä vastuussa siitä, että hänellä on asianmukaiset ja ajantasaiset luvat työn suorittamiseen. Luvanvaraiset työsuoritteet on hyväksyttävä Hallintoyrityksen kanssa etukäteen. Mikäli näitä ehtoja rikotaan, palvelun käyttäjä ei ole oikeutettu saamaan korvauksia Kassavirtanen Oy:n voimassa olevan vastuuvakuutuksen kautta.
  Palvelun käyttäjä on henkilökohtaisesti vastuussa kaikkien toimittamiensa tietojen oikeellisuudesta. Tämä koskee muun muassa laskutuslomakkeelle annettavia omia tietoja sekä verottomien kulukorvausten ja muiden kulujen ilmoittamista. Hallintoyritys ei missään tilanteessa anna takuuta työnsuorittajan tekemästä työstä, eikä myöskään suorita vahingonkorvauksia tuotevastuulain (649/1990) perusteella. Verotuksellisesti sekä kirjanpitovelvollisuuden kannalta työnsuorittaja todetaan Hallintoyrityksen työntekijäksi. Muissa suhteissa, kuten työoikeudellisesti tarkasteltuna, työnsuorittajan oikeudellinen asema saattaa kuitenkin poiketa siitä. Työttömyyskorvausten osalta työnsuorittaja voidaan luokitella yrittäjäksi. Eläkevakuuttamisen osalta työntekijä on itse vastuussa YEL-vakuutuksen ottamisesta siihen saakka, kunnes ne on lakien ja määräysten mukaan otettava. Hallintoyrityksellä on oikeus ottaa käyttäjälle tarvittaessa YEL-vakuutus ilman hänen suostumustaan, kun se on lakien mukaan otettava. Hallintoyritys mahdollistaa kaikille vapaaehtoisen YEL-vakuutuksen palvelun kautta. Käyttäjän ottaessa YEL-vakuutuksen Kassavirtasen palvelun kautta, valtuuttaa hän Hallintoyrityksen ottamaan ja hoitamaan YEL-vakuutuksia hänen nimissään.